HOMEPAGEHISTORIEKJOBSFAQCONTACTSITEMAP
 
 
ATK CARPARTS BVBA
Bosstraat 13
9770 Kruishoutem - België
Klik hier voor een plannetje

Tel. +32 (0)9 242 84 70
Fax +32 (0)9 383 73 36
BE 0415634310
E-mail:
 
 

Originele auto-onderdelen | Genuine Car Parts

AUDI
BMW
CITROEN
DACIA
FORD
HYUNDAI
IVECO
JAGUAR
KIA
LANDROVER
LEXUS
MINI
PEUGEOT
PORSCHE
RANGE ROVER
RENAULT
SEAT
SUZUKI
SKODA
TOYOTA
VOLKSWAGENALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN:

1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto kontant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.

2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven faktuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 12% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1.800 EUR.

3. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd

4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper tenzij de verkoper verkiest om de klant te dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats.

5. De goederen, zelf franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de aflevering.

6. De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotie-acties door onze firma. Zij geven U recht op toegang en eventuele rectificatie voorzien door de wet van 8 december 1992.

7. Ingeval van orderannulatie door de klant, heeft de verkoper het recht een schadevergoeding te vorderen van 30% op de verkoopprijs, onverminderd het recht de reële schade te vorderen.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE:

1. Nos factures sont payables à l'adresse du vendeur, nette au comptant, sans escompte, sauf indication contraire au moment de la commande. Nos traites ou quittances n'apportent ni novation ni dérogation à cette clause.

2. Toute facture non payée à l'échéance, portera de plein droit et sans sommation ni mise en demeure un intérêt de 12% et sera augmentée d'une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant dû, avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 1.800 EUR.

3. Les marchandise livrées demeurent la propriété exclusive de vendeur jusqu'au plein acquitement de toutes les créances qui résultent de la convention de vente pour l'acheteur, en cas de non-paiement à leur échéance, les marchandises peuvent être reprises par le vendeur.

4. En cas de contestation, les tribunaux de la circonscription du vendeur seront seuls compétents sauf que le vendeur choissit le tribunal du domicile du client.

5 Les marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. Pour être valable, toute réclamation doit se faire par écrit, sous huit jours de la livraison

6. Les données personnelles mentionnées sur ce document sont destinées à notre usage interne, mais peuvent servir à vous informer de nos futures actions promotionelles. Vous avez le droit de communication et de rectification de ces données. (Loi de 8 décembre 1992).

7. En cas d’annulation de l’ordre, le vendeur a le droit d’exiger un dédommagement de 30% sur le prix de vente, cependant le droit d’exiger le dommage reel. 
  Data provided by ATK Carparts
Webdesign & CMS by webatvantage